Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, van de bedingen en van de waarschuwingen vermeld in het document. Door naar de website te surfen en er gebruik van te maken, aanvaardt u de wettelijke vermeldingen zonder enig voorbehoud.

Algemeenheden

Onderhavige website werd ontwikkeld door Vanois sprl, hierna genoemd ‘Vanois’, voor rekening van de vennootschap ‘LocAgnès’, hierna genoemd ‘de eigenaar’, verantwoordelijk voor het beheer en de organisatie van de website. ‘LocAgnès’ is een firma gevestigd in Chaussée de Lessines – 7010 Soignies, België. U kunt contact opnemen met de eigenaar via de contactpagina van deze website.

De website biedt een waaier aan informatie over de dienstenprestaties die worden geleverd door de eigenaar. De informatie die voorkomt op deze website is van algemene aard. Deze informatie beoogt geen specifieke of persoonlijke situaties. Het is belangrijk om te benadrukken dat de informatie en de wettelijke documenten die beschikbaar zijn op of via de website niet mogen worden beschouwd als een authentieke weergave van de wetteksten. Enkel officiële teksten die werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad zijn authentiek.

Gebruik van de website

De eigenaar streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de informatie die ter beschikking wordt gesteld volledig, correct, uitvoerig en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen er fouten voorkomen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld. Indien de informatie die wordt verspreid op of via de website fouten bevatte of indien bepaalde informatie niet beschikbaar was op of via de website, dan zal de eigenaar alles in het werk stellen om de situatie recht te zetten. Indien u fouten vaststelt in de informatie die ter beschikking wordt gesteld op de website, gelieve dan de eigenaar te contacteren via de contactpagina van deze website.

Wijzigingen

De eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving onderhavige algemene voorwaarden, de documenten van de website of de beschrijvingen die voorkomen in deze documenten te wijzigen.

Links naar andere websites

Links naar andere websites worden exclusief vermeld voor uw gemak. Indien u deze links gebruikt, dan verlaat u deze website. De eigenaar heeft al deze externe sites nagezien, maar beheert deze niet. Omwille van die reden wijst de eigenaar elke vorm van verantwoordelijkheid af betreffende deze websites of de informatie, de software of andere producten en documenten die men erop kan vinden, of elke aansprakelijkheid met betrekking tot de gevolgen van hun gebruik. Indien u beslist om te surfen naar externe websites waarvan een link voorkomt op deze website, dan doet u dat volledig op eigen verantwoordelijkheid.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Alle geschillen die verband houden met of het gevolg zijn van het gebruik van de website vallen exclusief onder de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de eigenaar zijn bevoegd om te beslissen over deze geschillen. Het gebruik van deze website is niet toegestaan in de landen die niet al deze bepalingen toepassen, inclusief onderhavige paragraaf.

Uitzonderingsbepaling

Neem geen enkele belangrijke beslissing op basis van de informatie die wordt verspreid via deze website! Gelieve een persoon te raadplegen die beschikt over de nodige beroepskennis om u specifiek advies te geven aangepast aan uw situatie. De eigenaar en Vanois kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld, ongeacht of het gaat om een handeling in het kader van de contractuele aansprakelijkheid of in het kader van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade of voor elk incident (inclusief de gederfde winst, het verlies van spaargelden of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, industriële schade, inactiviteit of personeelskosten). Elk gebruik van deze website is daarom volledig voor risico en rekening van de gebruiker. Bepaalde landen of rechtbanken staan de uitzondering of beperking inzake aansprakelijkheid niet toe in geval van onrechtstreekse schade of bijbehorende schade, zodanig dat onderhavige beperking niet op u van toepassing zou kunnen zijn.

Opmerkingen

Indien u opmerkingen hebt of vragen over ons beleid inzake de bescherming van de gegevens, gelieve dan contact op te nemen via de contactpagina van deze website. Indien u niet volledig of gedeeltelijk kunt akkoord gaan met deze website, dan kunt u alleen maar die website niet meer gebruiken.